AN NINH-QUỐC PHÒNG
Thái Hòa chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển NVQS cho các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024.
03/11/2023 01:26:17

Để góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp … Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc.

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. Mỗi đoàn viên thanh niên xã Thái Hòa luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Thái Hòa cùng với tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên xã Thái Hòa luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập dân tộc. Luật nghĩa vụ quân sự là cơ sở để thanh niên xã Thái Hòa thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình tham gia bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp 2013.

Căn cứ Hướng dẫn số 538/HD- BCH ngày 07/10/2023 của Ban CHQS huyện Bình Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024;

Ngày 17/10/2023 Hội đồng NVQS xã Thái Hòa cùng với BCHQS huyện Bình Giang đã tổ chức họp xét duyệt kỹ để lựa chọn các công dân đủ điều kiện thực hiện NVQS và chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển đối với các nam công dân trong độ tuổi nguồn sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024 vào ngày 05/11/2023 tới đây. Qua tổng hợp rà soát các nam công dân của xã đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển NVQS và sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024. Đến nay các nam thanh niên và gia đình. Hiện đã nhận được giấy lệnh điều động khám sơ tuyển sức khỏe của Hội đồng NVQS xã Thái Hòa. Vì vậy mỗi gia đình có nam thanh niên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển NVQS năm 2024, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực động viên tuyên truyền con em mình hăng hái tham gia khám sơ tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Nhất là các nam công dân hiện còn  đang đi làm ăn xa thì gia đình chủ động gọi con, em mình về để thực hiện khám sơ tuyển theo đúng luật NVQS đã quy định

Qua rà soát nguồn thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn xã, trong đó có 3 em viết đơn xin tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhằm kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm của gia đình và các nam thanh niên đã viết đơn tình nguyện. HĐNVQS xã Thái Hòa xin được biểu dương tinh thần các nam thanh niên và gia đình có tên sau; 1 là Em Nguyễn Đức Lương, con ông, Nguyễn Văn Phước, con bà, Nhữ Thị Hoàn Thôn Nhữ Thị;  2 là Em, Nhữ Nhật Anh, con ông, Nhữ Văn Thế, con bà Nhữ Thị Thu Minh, thôn An Đông; 3 là Em; Lê Quốc Công. Con ông Lê Văn Quyền, con bà Phạm Thị Thúy, xóm Mòi, thôn Trâm Khê. Mặc dù theo luật NVQS thì các em trưa đến tuổi thực hiện NVQS. Nhưng các em và gia đình đã chủ động viết đơn tình nguyện để các em tham gia đăng ký khám sơ truyển NVQS và sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024 tới đây

Để tiếp tục Phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, tinh thần chiến đấu vì nền hòa bình độc lập dân tộc của các thế hệ cha anh đi trước để lại. Vì vậy ngày nay mỗi đoàn viên, thanh niên xã Thái Hòa tích cực phát huy tinh thần tự nguyện, hăng hái tham gia thực hiện NVQS. Tuổi trẻ xã Thái Hòa hôm nay, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong thời bình để cùng với thanh niên cả nước tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, luôn hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ đầu năm 2024 và hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn cho bản thân, gia đình và địa phương xã Thái Hòa.                                    

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 329
Trước & đúng hạn: 329
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 18:27:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HÒA- HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hợp - CT UBND xã

Địa chỉ: Cao Xá, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0982.852.584      Email: nhanhvpthaihoa@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0